>>>>> همه ویدیو ها
برنامه آموزشی موبایل یاد
65 بازدید
تعمیر سماور- بخش اول- از سری آموزشی لوازم برقی
110 بازدید
تعمیر آبمیوه گیری -بخش دوم- از سری آموزشی لوازم برقی
76 بازدید
تعمیر پلوپز -بخش سوم - از سری آموزشی لوازم برقی
54 بازدید
تعمیر اتو -بخش چهارم -از سری آموزشی لوازم برقی
124 بازدید
برش پروفیل-بخش اول-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
87 بازدید
کپی فرز-بخش دوم-از سری آموزشی درب و پنجره دوجداره upvc
29 بازدید
upvc درب و پنجره دوجداره-بخش سوم-پروفیل گالوانیزه
15 بازدید
استفاده از گالوانیزه-بخش چهارم-از سری آموزشی درب و پنجره دو جداره upvc
18 بازدید
برق-بخش اول-حفاظت
62 بازدید
فاز و نول-بخش دوم-از سری آموزشی برق
62 بازدید
فاز و نول 2-بخش سوم-از سری آموزشی برق
36 بازدید
برق-بخش چهارم-کلید دو پل
91 بازدید
معرفی دوره-بخش اول-از سری آموزشی پرورش قارچ
56 بازدید
بازدید سطح روغن موتور-بخش اول از سری آموزشی اتومکانیک
58 بازدید
نمایش بیشتر